Leveringsvoorwaarden

Versie april 2021

Algemeen

Degene die met The Organizing Pro 4u een overeenkomst voor een training of coaching of workshop aangaat, wordt Opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die The Organizing Pro 4u sluit met opdrachtgever.

Kwaliteit 

The Organizing Pro 4u verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van The Organizing Pro 4u.

Organisatie & Werkwijze 

Alle trainingen en individuele coachgesprekken worden uitgevoerd door Adriana Luns, eigenaresse van The Organizing Pro 4u. Lesruimte of een spreekkamer wordt door Opdrachtgever op eigen kosten ter beschikking gesteld. De trainingsruimte/spreekkamer is afsluitbaar, heeft daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over of whiteboard met stiften en is voorzien van een computer of laptop voor de betrokkene, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in te loggen in de eigen werkomgeving van betrokkene. Ook dient er WiFi beschikbaar te zijn voor The Organizing Pro 4u.

Privacy 

The Organizing Pro 4u verplicht zich om alle informatie van deelnemers en opdrachtgevers en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als trainer of coach ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. The Organizing Pro 4u zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Zie hiervoor elders op deze site de wettelijke AVG-verklaring. 

Uitvoering 

The Organizing Pro 4u start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van ondertekening van de offerte. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.

Prijzen 

Standaard zijn bij de groepstrainings- of individuele coachingsprijs inbegrepen: klein trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, voorbereiding en coördinatie. Het tarief is exclusief reiskosten à €0,29 per km en eventuele gemaakte parkeerkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en zullen inclusief 21% BTW worden gefactureerd. Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief of een pakketprijs. Lesruimte of gespreksruimtes t.b.v. training en coaching wordt door Opdrachtgever ter beschikking gesteld en bekostigd.

Facturering en Betaling 

The Organizing Pro 4u factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag direct na afloop van de eerste sessie van de gehele, conform offerte afgesproken training.

The Organizing Pro 4u hanteert een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten’. Indien The Organizing Pro 4u echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking en zullen op de Opdrachtgever worden verhaald. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

Facturen worden digitaal verstuurd naar Opdrachtgever

Resultaten 

De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel The Organizing Pro 4u als Opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen. Dit op basis van inspanningsverplichting; The Organizing Pro 4u garandeert zich in te zetten om de Organizing-methodiek op zo goed mogelijke wijze over te brengen en de betrokken coachee hierin naar beste kunnen te begeleiden.

Annulering 

I. Annulering van een trainingsgroep: Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren door Opdrachtgever bij voorkeur via e-mail: info@theorganizingpro4u.nl . In geval van annulering is Opdrachtgever aan The Organizing Pro 4u een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht: 

. Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst. 

• Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs. 

• Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs.

• Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs. 

• Bij uitval van een deelnemer voor aanvang van een groepstraining mag vervanging worden gezocht. Een voorwaarde hierbij is dat de deelnemer in dezelfde functie of doelgroep valt als de andere deelnemers van de groep. 

II. Annulering van individuele gesprekken volgend op een plenaire training en behorend bij een trainingstraject: 

• Individuele gesprekken worden tijdens de plenaire training of vooraf met alle deelnemers direct ingepland voor het gehele traject. 

• Deze afspraken staan vast en zijn bindend. 

• Data en tijden zijn onderling te ruilen en alleen vooraf in overleg met The Organizing Pro 4u via info@theorganizingpro4u.nl. 

• Bij een uitzonderlijke situatie van overmacht kan (alleen) The Organizing Pro 4u besluiten om een gesprek op een later moment opnieuw in te plannen.

III. Annulering van individuele coachgesprekken: Gemaakte afspraken die binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd of niet worden nakomen, worden 100% gefactureerd bij Opdrachtgever.

Overmacht

Bij situaties van overmacht waardoor een training of coachafspraak niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal The Organizing Pro 4u de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training of coaching alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen of werkafspraken voortvloeiende uit situaties van overmacht.

Klachten 

The Organizing Pro 4u streeft naar tevreden klanten. Heb je onverhoopt toch een klacht, dan ga ik graag met je in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan The Organizing Pro 4u. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Organizing Pro 4u in staat is adequaat te reageren.

Beroepsvereniging

The Organizing Pro 4u is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers (www.nbpo.nl). De klachtenregeling van de NBPO is erkend door het keurmerk ZZP-er Zorg van Kiwa.

Intellectueel eigendom 

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door The Organizing Pro 4u in verband met de training of individuele coaching verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Organizing Pro 4u.

Aansprakelijkheid 

The Organizing Pro 4u is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van het door de deelnemer geleerde in de training of coaching.

Het Nederlands recht 

Het Nederlands recht is van toepassing op alle punten die niet zijn genoemd in deze overeenkomst

  • Telefoon: 06-23706797
  • info@theorganizingpro4u.nl
  • KvK 82351716